Myslivecké sdružení Jedlina Hulice hospodaří v honitbě o rozloze 514 ha. Ve sdružení je organizováno 15 stálých členů a jeden lovecký host. S potěšením lze konstatovat, že se v řadách hulických myslivců vyskytují i 2 myslivkyně.

Členové sdružení pečují o přírodu. Zejména o volně žijící zvěř. Stále jí vylepšují životní podmínky. Vysazují nové lesní porosty a polní remízky. Budují a v honitbě instalují přikrmovací zařízení, do kterých v zimních měsících zakládají letninu, sůl a jadrná krmiva jako doplněk stravy pro strádající zvěř.

Krajina v okolí Hulice byla v minulých 40 letech značně ovlivněna výstavbou vodní nádrže Švihov, úpravny vody Želivka a dálnice D1 (Praha – Brno). Při výstavbě těchto děl došlo k razantní změně krajinného rázu této lokality – vymýcení původních stromových a keřových krytů, vysoká fluktuace pracovníků podílejících se na výstavbě, zvýšení hladiny hluku zapříčiněné dopravními a stavebními stroji a mechanizací, terénní úpravy, … K těmto nepříznivým faktorům se dále připojuje zemědělská výroba – rychlé širokozáběrové zemědělské stroje a chemizace. Výše popsané faktory nepříznivě ovlivnily výborné životní podmínky zajíce polního a téměř zdecimovaly jeho populaci. Po dokončení vodárenského komplexu a dálnice bylo započato s rekultivací krajiny.foto2 Byly provedeny terénní úpravy, vysazeny lesní a keřové porosty, oseta a osázená myslivecká políčka s pestrou potravní skladbou pro lesní zvěř. Díky vzniku 1. ochranného pásma, které muselo být zavedeno z důvodu strategického významu přehradní nádrže, jako zásobárny pitné vody pro hlavní město Prahu, velkou část středočeského, východočeského a jihočeského kraje, se místní lokalita stala opět plně vyhovující pro výskyt zajíce polního. V zemědělství se v současné době používají chemicky šetrné prostředky a to zejména z důvodu 1. ochranného pásma. Jediný způsob, jak lze obnovit silnou populaci zajíce polního, je posílení stávajícího stavu novými jedinci, to znamená vypuštěním reprodukce schopných živočichů do místní přírody. Tuto činnost MS Jedlina Hulice všemožně podporuje a každý rok dle svých finančních možností vypouští nové jedince zajíce polního.

  • Huličtí myslivci se rovněž věnují chovu bažantů a divokých kachen.
  • Pro širokou veřejnost jsou každoročně pořádány myslivecké plesy. Jejich obliba stále roste.